Obchodní a platební podmínky

 Obchodní a platební podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.fotovoltaika-unitedpower.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Platební podmínky a smlouva.


1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvenou cenu takto:
a) zálohu ve výši 50 000,- Kč zaplatí objednatel zhotoviteli do 5 dní od podpisu smlouvy, a to
na základě faktury převodem na bankovní účet zhotovitele,
b) zálohu ve výši 70% z celkové ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli po předběžném schválení
dotace a žádosti o připojení k DS, a to na základě faktury převodem na bankovní účet
zhotovitele. Objednavatel může využít možnosti úhrady zálohy zhotoviteli ve výši 70 %
z celkové ceny díla již před schválením dotace,
c) doplatek až do výše celkové ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli do 10 dní ode dne předání
předmětu díla (tj. při podepsání předávacího protokolu díla) na základě faktury zhotovitele.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době sjednané v této smlouvě.
3. V případě, že bude plná součinnost objednavatele se zhotovitelem a nebude schválena dotace
NZÚ a schválena žádost o připojení u distributora, bude záloha ve výši 50 000,-Kč vrácena
objednavateli.
4. V případě neposkytnutí dotace NZÚ, uhradí firma Tri energo s.r.o. dotační částku objednavateli za
předpokladu, že nebyla dotace schválena za základě prokazatelného pochybení při realizaci
díla/podání žádosti ze strany společnosti Tri energo s.r.o..


VIII.
Součinnost objednatele


1. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, je zhotovitel oprávněn určit k tomu
přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový
následek.

IX.
Přechod vlastnictví předmětu díla


1. Zhotovitel je výlučným vlastníkem předmětného díla, a to až do doby, dokud mu dílo nebude
objednatelem v plném rozsahu zaplaceno.
2. Také veškerý materiál je majetkem zhotovitele až do úplného zaplacení celkové ceny díla.


X.
Provedení a splnění díla


1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající účelům smlouvy
a bez právních či jiných vad a nedodělků.
2. I když dílo nebylo provedeno, náleží zhotoviteli sjednaná cena, byl-li ochoten dílo provést
a zabránily-li mu v tom okolnosti na straně objednatele. Je však povinen dát si započíst to, co
ušetřil neprovedením díla.
3. Byl-li zhotovitel zdržen v provádění díla okolnostmi na straně objednatele, náleží mu za to
přiměřená náhrada.
4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude zahájena montáž.
5. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v dohodnutém místě předání díla – tj. v místě
plnění – a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla. Pokud
Zhotovietl vyzve k předání a Objednatel se bez omluvy zmaří předání díla, má se za to, že dílo bylo
předáno ke dni uvedeném ve výzvě k převzetí díla
6. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami
(dále jen Předávací protokol).
7. Objednatel není povinnen převzít dílo vykazující podstatné vady nebo nedodělky, které brání
řádnému užívání díla, musí však převzít dílo vykazující drobné vady a drobné nedodělky, které
nebrání řádnému užívání díla. Tyto drobné vady či nedodělky budou uvedeny v předávacím
protokolu s termínem jejich odstranění, a to na náklad zhotovitele.


XI.
Ostatní povinnosti smluvních stran


1. Zhotovitel i objednatel se v průběhu řešení úkolů, týkajících se provedení díla, zavazují vzájemně
informovat o věcech a skutečnostech důležitých pro jeho úspěšné ukončení, zejména o všech
překážkách, a provádět opatření k jejich odstranění.
2. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy,
technické a technologické normy, pokyny bezpečnosti práce a veškerá ustanovení této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje odevzdat pracoviště zhotoviteli v souladu s podmínkami této smlouvy
a projektové dokumentace.
4. Zhotovitel je povinnen na pracovišti dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a řídit se
platnými bezpečnostními předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany. Technologické práce
budou prováděny v souladu s obecně platnými předpisy a dobou realizace.
5. Objednatel se zavazuje, že zabezpečí pro zhotovitele po celou dobu provádění díla možnost
napojení na odběr el. energie a vody na montáž – stavebním pracovišti. V případě nutnosti
objednatel provede na vlastní náklady montáž nového elektroměrového rozvaděče na trvale
přístupné místo.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat montážní postup a učinit opatření tak, aby nedošlo k porušení
střešní krytiny.
7. Objednatel určí zhotoviteli místo napojení na zdroje médii. Spotřebu hradí objednatel.

8. Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh montážních prací zhotovitele nebude rušen
neoprávněnými zásahy třetích osob.
9. Objednatel zajistí zaměstnancům zhotovitele možnost vstupu na pracoviště v pracovní dny,
v sobotu, v neděli i ve svátky nepřetržitě, po celou dobu provádění díla.
10.Objednatel také nesmí, bez předchozí dohody se zhotovitelem, užívat stavební dílo, které mu
nebylo odevzdáno a jím převzato.


XII.
Záruka na dílo, odpovědnost za vady a vzniklé škody


1. Zhotovitel odpovídá za vady zjištěné při předání díla objednavateli. Vady budou odstaněny
v zákonné lhůtě. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné.
Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele a v záruční době, jinak práva
zanikají.
2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené dílo uvedené v CN č………………………. ze dne …………………
Dále zhotovitel garantuje účinnost solárních panelů dle záruk výrobce, minimálně však:
- do 20ti let provozu ve výši 80% instalovaného výkonu.
3. Záruční lhůta začne běžet dnem protokolárního předání díla. Vícepráce i vícenáklady, které
vyvstanou z důvodů nekvalitní práce při zhotovění díla, a to v rámci sjednané záruční doby jsou
součástí dohodnuté celkové ceny díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na majetku objednavatele, jestliže vznikly z nedbalosti
případně jiným protiprávním nebo neodborným jednáním či opomenutím.
5. V případě zjištění dodatečných skrytých vad díla, bude ze strany objednatele u zhotovitele
uplatněna reklamace. Zhotovitel je povinen do 14 dnů oznámit objednateli, zda reklamaci uznává,
případně z jakých konkrétních důvodů ji odmítá. V reklamačním řízení bude smluvními stranami
sjednána lhůta pro odstranění vad.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla a majetku objednatele způsobené působením vyšší
moci.


XIII.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží termíny dokončení podle ustanovení této smlouvy a nedojde k jejich
prodloužení dle čl. V. odst. 2, 3 a 4 této smlouvy, pak zhotovitel uhradí objednateli smluvenou
pokutu uvedenou níže v bodě 2 tohoto článku. Úhrada nebo započet této smluvní pokuty
nezbavuje zhotovitele povinnosti dílo řádně dokončit, ani jeho dalších povinností podle této
smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu s dokončením díla zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení, avšak maximálně do celkové výše
20% z ceny díla.
3. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých záloh a konečné ceny v termínech
dle čl. VII odst. 1 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za
každý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14ti dnů ode dne odeslání jejího vyčíslení
objednateli.
4. Pokud zhotovitel vypoví smlouvu nebo jinak ukončí své působení podle smlouvy před řádným
dokončením díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody nebo ztráty, přesahující tuto smluvní
pokutu
5. Pokud objednatel vypoví smlouvu nebo jinak ukončí své působení podle smlouvy, uhradí
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo
zhotovitele na úhradu již použitého materiálu a odevzdaných prací.
6. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí objednatel vedle škody, která zhotoviteli vznikne porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Zhotovitel se může domáhat i náhrady škody
přesahující smluvní pokutu.
7. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil. Dále pak
není zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže objednateli nevznikne v souvislosti
s porušením sankcionované povinnosti škoda.
8. Toto ujednání se navztahuje na důvodné odstoupení od smlouvy.


XIV.
Závěrečná ustanovení


1. Smlouva vzniká a nabývá účinností dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy nebo přílohu, jež je nedílnou součástí smlouvy, je možné jen
formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných smluvními
stranami.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy
dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každé vyhotovení má platnost originálu.
Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Obě strany souhlasí s výše uvedeným zněním této smlouvy, na důkaz čehož ji dobrovolně,
svobodně a vážně níže uvedeného dne podepisují.
7. Zhotovitel upozorňuje objednatele na nutnost uzavřít s dodavatelem elektrické energie smlouvu
o výkup přetoků z instalovaného systému FVE – je možné využít jakéhokoli dodavatel.
8. Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že splnil veškeré náležitosti dle stavebního zákona.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:


Příloha č.1 – Cenová nabídka č. ………………………. ze dne ……………………………..
Všeobecné obchodní podmínky.

United Natural Power s.r.o.

  • IČ: 066 67 589
  • DIČ:
  • se sídlem: Malá 536, 463 12 Liberec 25 - Vesec
  • Spisová značka:
    C 40771 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

kontaktní údaje

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2021

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení